Lè ou itilize website sa a ak sèvis li epi tout sak ladann, ou montre ke ou asepte epi dakò pou vin anba lòd tèm ak pwovizyon akò sa a.

CloudVeil Technolgy p’ap responsab okenn domaj ki vini poutèt itilizasyon website sa a oubyen sèvis ki asosye avèk li.

Nan cloudveil.org, sa byen enpòtan pou kenbe enfòmasyon kliyan nou byen prive.  Nou pa vann, lwe, oubyen montre lòt moun enfòmasyon sa a, sòf sa yo ki asosye direkteman ak sèvis nou ofri a.  Enfòmasyon nou ransanble a itilize sèlman pou sèvis filtè asosye nou.  Nou mete an kòd  epi sekirize enfòmasyon pèsonèl, tankou kat krèdi, etsetera.  Nou sèvi ak metòd nòmal endistri a ki dakò ak règ lalwa ki kouran.  Sepandan, se toujou responsabilite kliyan pou asire konpitè ak aparèy yo sekirize byen pwòp lè y’ap resevwa oubyen voye enfòmasyon nan cloudveil.org.

Tèm yo ka chanje nenpòt lè, san enfòme.

NENPÒT PATISIPASYON  NAN SIT SA A VLE DI OU ASPTE AKÒ SA A.  SI OU PA DAKÒ POU MACHE SELON SA KI EKRI ANWO A, TANPRI, PA SÈVI AK SIT SA A.

Tanpri, si ou bezwen plis enfòmasyon, ou mèt kontakte sèvis kliyan CloudVeil:

Emèl: support@cloudveil.org

Telefòn: (888) 782-4962